Installationsvillor


Grundläggande för att en installation skall bli bra, är att markytan i krypgrunden plastas samt att ventiler och sprickor i husgrunden tätas. Planering och konstruktion av ett avfuktningssystem omfattar bland annat


Avfuktarens placering och anslutning
Kanalsystemets utformning 
Fördelning av de rätta luftmängderna
Hygrostatens placering


För att få en effektiv distribution och fördelning av torrluften bör ett kanalsystem (spirorörsystem) byggas upp och förses med Corroventa dysor, detta för att få rätt luftmängd till de olika delarna av krypgrunden och därmed lägsta möjliga driftskostnad.


MrFriis åtagande vid installation


Markytan i grunden förses med 0,2 mm åldersbeständig plastfolie fram till grundmur om det inte redan finns.


Täta ventiler och eventuellt luftspalt.


Montering av Avfuktare. Konsoler på grundmur alternativt på markplattor och/eller cellplast på mark.


Montering av spiro-rör med erforderlig mängd rörböjar och mellanstycken samt upphängningskonsoller för fördelning av torrluft.
  

Montering av utgående våtluftrör.


Montering av hygrostat i grunden samt manöverpanel i huset (Homevision Lite)


Driftsättning och flödeskontroll.


Kundens godkännande av installation samt genomgång av funktion och skötsel.


Vid normal Installation gäller följande ansvar för kunden

Grunden skall vara städad från byggspill och organiskt material innan i installationen påbörjas.


Marken skall vara utjämnad i största möjliga mån för att plasten skall ligga tätt vid överlapp och mot grundmur.


Stora stenar som är svåra att flytta kan i de flesta fall ligga kvar.


Lågpunkter bör fyllas upp med lämpligt material t.ex. singel eller grus så att plasten inte blir hängande.


Blindbotten och träbjälkar som har riklig mikrobiell påväxt, dålig lukt eller rötskador bör om möjligt bytas av fackman.


För övrigt måste grunden ha en tät lucka. En förutsättning är också att det går att få ut våtluftslangen genom grundmur via ventiler eller upptaget 
       hål. Minsta diameter för våtluftslang  är 100mm. i normalfallet fungerar det att använda befintliga ventilationshål.


Vid en normal installation är det även kundens uppgift att förse avfuktaren med ett jordat eluttag 230V- 10A.